logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 28 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน

นางเขมฤดี จันทร์คง

นางเขมฤดี จันทร์คง
เริ่มดำรงตำแหน่ง 18 - 27 ต.ค. 2564 

 

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 พ.ย. 2563 - 18 ต.ค. 2564

 

นายอังกูร บัวศรี
เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 ก.ค. 2562 - 9 พ.ย. 2563
 
 
นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 - ก.ค. 2562
 
 
นางรัตนา สมสวัสดิ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 - 2561
 
 
นางปราณี จุณณะปิยะ


นายเกษม  สุขแสนไกรศร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.......
 
 
นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ......
 
 
นางสาววีนัส เสือพงษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ....
 
 
 
นางสาวสมหมาย  ตรีรกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ........
 
 
นายกำธร ทองเนตร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ....
 

นางสมพร สมานชาติ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ....

นายกฤษดา ปาณีนิจ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ....
 
 
นายสัมพันธ์ สิทธิบุตร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ....
 

นางจันทร์เพ็ญ ศรีวิฑูรย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ....
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2045 ครั้ง