logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ/พันธกิจ

ภารกิจแบ่งตามส่วนงาน 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
(อัตรากำลัง ข้าราชการ 2 คน พนักงานราชการ 1 และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน)
      

 1. การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตร ประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 2. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 3. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 4. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 5. การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 6. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 7. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล
(อัตรากำลัง ข้าราชการ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน)

 1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 2. ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 3. อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 4. การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า
 5. ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 6. การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม
 7. จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 8. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538
 9. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 10. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 11. ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 12. ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 14. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้ ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
(อัตรากำลัง ข้าราชการ 5 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4 คน)
   

 1. ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 2. ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 3. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน
 4. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
 5. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ

 

ส่วนบริหารทั่วไป 
(อัตรากำลัง ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน)
 
 1. ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
 2. ดำเนินการเบิก-จ่ายเงิน และควบคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทำบัญชี และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา ภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งลงรายการในทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุ
 4. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้พร้อมรวบรวมเงินนำส่งคลัง
 5. ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 6. ประสานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 7. เร่งรัดติดตาม ทวงถามเงินค่างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท
 8. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน เงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 9. ควบคุม ดูแล โครงการ "เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ภายในสำนักงาน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรม 5 ส
 10. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 11. ร่างหนังสื่อราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด
 12. พิมพ์หนังสือราชการ โรเนียว ถ่ายเอกสาร ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
 13. ตรวจสอบและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ
 14. ดำเนินการเบิก-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์
 15. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ

พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการหรือสนองนโยบายของรัฐ
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในอันที่จะก่อให้เกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขด้วยการเสริมสร้างสุขภาพ ความรู้ สร้างงานและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดด้วยมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูล ราคาประเมินที่ดินและอาคารให้กับส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน ภายใต้กฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
 4. จัดจำหน่ายจ่ายแลกรวมทั้งประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวมทั้งสินค้าเหรียญ และประสานการตรวจสอบความต้องการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
 5. บูรณาการงานยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และงานประจำร่วมกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะต่าง ๆ ทั้งงานในหน้าที่และงานราชการอื่น ๆ
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1371 ครั้ง