logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ/พันธกิจ

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
 1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
 2. งานด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501
 3. งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ดำเนินการกำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ.2535
 4. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรมธนารักษ์ และจังหวัดนนทบุรี

 

ภารกิจตามส่วน / ฝ่าย
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 1. การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตร ประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 2. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 3. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 4. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 5. การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 6. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 7. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล 
 1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 2. ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 3. อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 4. การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า
 5. ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 6. การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม
 7. จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 8. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538
 9. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 10. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 11. ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 12. ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 14. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้ ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน 
 1. ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 2. ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 3. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน
 4. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
 5. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ

 

ส่วนบริหารทั่วไป 
 1. ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
 2. ดำเนินการเบิก-จ่ายเงิน และควบคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทำบัญชี และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา ภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งลงรายการในทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุ
 4. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้พร้อมรวบรวมเงินนำส่งคลัง
 5. ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 6. ประสานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 7. เร่งรัดติดตาม ทวงถามเงินค่างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท
 8. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน เงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 9. ควบคุม ดูแล โครงการ "เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ภายในสำนักงาน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรม 5 ส
 10. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 11. ร่างหนังสื่อราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด
 12. พิมพ์หนังสือราชการ โรเนียว ถ่ายเอกสาร ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
 13. ตรวจสอบและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ
 14. ดำเนินการเบิก-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์
 15. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ
พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการหรือสนองนโยบายของรัฐ
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในอันที่จะก่อให้เกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขด้วยการเสริมสร้างสุขภาพ ความรู้ สร้างงานและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดด้วยมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูล ราคาประเมินที่ดินและอาคารให้กับส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน ภายใต้กฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
 4. จัดจำหน่ายจ่ายแลกรวมทั้งประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวมทั้งสินค้าเหรียญ และประสานการตรวจสอบความต้องการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
 5. บูรณาการงานยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และงานประจำร่วมกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะต่าง ๆ ทั้งงานในหน้าที่และงานราชการอื่น ๆ
พันธกิจที่สำคัญ คือ ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของกรมธนารักษ์
 1. ทำงานโดยยึดหลัก Balanced Scorecard ประกอบด้วย
  1.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล และงานตามภารกิจสำคัญที่มีผลกระทบกับประชาชน ซึ่งจะต้องมีการประสาน ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
  1.2 ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) คือ
 • หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
      - ผู้ใช้ และผู้เช่าที่ราชพัสดุ ผู้ใช้เหรียญรายใหญ่ และรายย่อย ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ไทย ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากราคาประเมินทรัพย์สิน
       - บุคลากรในองค์กร
  1.3 ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการทำงาน โดยจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง งานบางเรื่องเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานต้องมีการประสานบูรณาการและทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม
  1.4 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีการวางแผนงานและแผนเงินอย่างเป็นระบบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้าง
ระบบแรงจูงใจที่เหมาะสม
 • มีการกำหนดเป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ทราบขั้นตอนและทิศทางการทำงาน (Road Map) ที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงหลักคุณธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
 • นำหลักการจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารงาน
 • มอบให้ผู้ตรวจราชการกรมทุกท่านช่วยกำกับติดตามงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นงานสำคัญและงานนโยบายของกรม รวมถึงตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยง เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุใหม่ เป็นต้น
โดยสรุป ขอให้ปฏิบัติตามหลัก "BSC"
 • B = Best หมายถึง การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เป็นประโยชน์แก่ราชการ
 • S = Synergy หมายถึง มีการประสานร่วมมือกันในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 • C = Change Management หมายถึง ใช้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดรูปแบบ แนวทาง หรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 165 ครั้ง