logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  10 กันยายน 2563
 • โครงการตลาดประชารัฐ
  27 พฤศจิกายน 2562
 • สมุดโทรศัพท์กรมธนารักษ์
  5 กันยายน 2562
 • แบบขอแก้ไขการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ (ธนารักษ์พื้นที่)
  3 กันยายน 2562
 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร
  21 ธันวาคม 2561
 • การขอใช้ที่ราชพัสดุ
  7 พฤษภาคม 2561
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  4 มีนาคม 2558
 • แบบความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.5)
  4 มีนาคม 2558
 • หนังสือมอบอำนาจ
  4 มีนาคม 2558
 • หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
  4 มีนาคม 2558
 • หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  4 มีนาคม 2558
 • หนังสือสละสิทธิการขอถอนเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
  4 มีนาคม 2558
 • แบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.10)
  4 มีนาคม 2558
 • แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งฯ ประกอบแบบส่งมอบฯ (แบบ ทบ.10)
  4 มีนาคม 2558
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  3 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03) (แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  3 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอทราบราคาประเมินทรัพย์สิน
  3 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  3 มีนาคม 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  3 มีนาคม 2558
 • แบบแจ้งรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  3 มีนาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร